Säännöt

Säännöt

LNM Painijaoston yhteiset pelisäännöt:

PAINIJAOSTO:

Painijaosto valitaan seuran sääntöjen mukaan vuodeksi kerrallaan.

Painijaosto koordinoi valmennuksen, harjoitusvuorot, harjoitustilat yms. harjoitustoimintaan liittyvät asiat.

Lisäksi se koordinoi yhteistyössä valmentajien kanssa osallistumisen kilpailuihin, leireille tai muihin

tapahtumiin. Jaosto päättää kustannusten jakamisesta ja niiden korvausperusteista. Pääsääntönä on, että

kulut korvataan edullisimman vaihtoehdon mukaan. Jaosto päättää myös palkitsemisista tai muista

normaaleista käytännöistä urheiluseurassa. Painijaosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jonkun

muun seuran jäsenen niin erikseen pyytäessä.

VALMENTAJAT:

Valmentajat vastaavat valmennuksen lisäksi harjoitusvuorojen vetovastuusta ja niiden tiedottamisesta. He

koordinoivat jaoston kanssa yhteistyössä osallistumisen kilpailuihin, leireille, tai muihin urheilijaa tai seuraa

koskeviin tilaisuuksiin. Valmentajat vastaavat harjoitustilanteen sujuvuudesta, viihtyisyydestä ja

turvallisuudesta. Valmentajien tulee ottaa huomioon tasa-arvoisesti kaikki harjoitustapahtumiin,

kilpailuihin yms. osallistuvat. He edustavat kaikissa painitapahtumissa seuraa ja käyttäytyvät sen

mukaisesti.

URHEILIJAT / PAINIJAT / NUORET / LAPSET:

Osallistuvat säännöllisesti omien mahdollisuuksiensa mukaan harjoituksiin ja halutessaan kilpailu- tai

leiritapahtumiin. He saapuvat kaikkiin tilaisuuksiin hyvissä ajoin. Harjoituksissa ja muissa tapahtumissa he

kuuntelevat valmentajien ohjeet ja noudattavat niitä. He pitävät yllä hyvää kaverihenkeä, eivätkä osallistu

kiusaamiseen tai muuhun vastaavaan tekoon. He edustavat kaikissa painitapahtumissa seuraa ja

käyttäytyvät sen mukaisesti. Osallistuessaan kilpailuihin tms. tapahtumiin, he ilmoittavat painon ja muut

tarvittavat tiedot tapahtumasta vastuussa olevalle valmentajalle tai erikseen sovitulle yhteyshenkilölle.

VANHEMMAT:

Vanhemmat sitoutuvat näihin yhteisiin pelisääntöihin ihan samalla tavalla kuin valmentajat ja urheilijat sekä

koko painijaosto. He huolehtivat siitä, että painija tulee ajoissa harjoituksiin tai muihin sovittuihin

kokoontumisiin. He kannustavat eri tapahtumissa kaikkia mukana olevia painijoita. He noudattavat omalta

osaltaan valmentajilta saamiaan ohjeita. Myös vanhemmat edustavat omalta osaltaan seuraa aina

osallistuessaan seuran järjestämiin tai ilmoittamiin tapahtumiin. Vanhempien toivotaan osallistuvan

aktiivisesti myös muunlaisiin tapahtumiin, kuten kilpailujen järjestämiseen, talkootoimintaan jne.

OSALLISTUMINEN KILPAILUIHIN; LEIREILLE JNE:

Valmentajat hyväksyvät kaikki ilmoittautumiset eri tapahtumiin. Ilmoittautumisen voi tehdä myös

tapauskohtaisesti erikseen valmentajien kanssa sopima henkilö. Painijat tai vanhemmat eivät voi

omatoimisesti ilmoittautua ilman erillistä tapauskohtaista sopimista valmentajan kanssa. Mikäli painija

haluaa osallistua omatoimisesti eri tilaisuuksiin, tulee hänen toimittaa ko. tilaisuuden kutsu valmentajien

nähtäväksi. Painija tai vanhempi toimittaa valmentajalle tarvittavat tiedot ilmoittautumista varten. Koska

painijan terveyttä ei haluta vaarantaa, niin painon pudottaminen on sallittua vain erikoistapauksissa ja

edellyttää lupaa valmentajilta. Painijaosto päättää kustannusten jakamisesta yleisen käytännön mukaan.

KEHITYSEHDOTUKSET / MAHDOLLISET PALAUTTEET:

Mikäli kuka tahansa huomaa, että jokin asia voitaisiin tehdä eri tavalla tai paremmin, on oikeutettu

ilmaisemaan mielipiteensä. Mielipiteen ilmaisun tulee tapahtua harjoitustilanteen ulkopuolella niin, että

harjoitustilanne tms. ei häiriinny. Asiat käsitellään aina aikuisten kesken ja maltilla niin, että alaikäiset

painijat eivät ole niihin osallisena. Mikäli asia ei etene asianomaisten välillä, niin se voidaan käsitellä

painijaostossa. Silloin käsittelyä haluavan tulee olla yhteydessä painijaoston jäseneen ja pyytää asia

otettavaksi käsittelyyn mahdollisimman pian.

TIEDOTTAMINEN, SOSIAALINEN MEDIA YMS:

Kilpailuihin, leireihin tai muihin tapahtumiin osallistuvat sopivat valmentajien kanssa siitä, kuka tekee

lehtijutun tai muulla tavoin julkaisee tapahtumaan liittyvää tarinaa tai muuta materiaalia.

Harjoitustilanteiden yms. kuvamateriaalia saa julkaista vain asianomaisten luvalla. Painijaoston sisäiset asiat

käsitellään jaoston keskuudessa ja niistä tulee päästä sopimukseen. Mitään urheilijaan, valmentajiin,

vanhempiin, jaostoon, seuraan tai tapahtumiin liittyvää negatiivista palautetta tai arvostelua ei julkaista

sosiaalisessa mediassa ilman jaoston hyväksyntää. Normaali avoin keskustelu on sallittua. Tällä pyritään

välttämään pikaistuksissa tehdyt ja mahdollisesti asiattomat mielipiteen ilmaisut. Kaikki urheilijaa tukevat ja

hyviä saavutuksia koskevat jutut ovat tervetulleita.

YLEISTÄ:

Näistä säännöistä sovitaan, jotta voidaan painijoille turvata parhaat mahdollisuudet harjoitella ja kehittyä

sekä pyrkiä urheilijan uralla eteenpäin. Missään olosuhteissa painijan terveyttä ei saa vaarantaa erilaisilla

harjoitteilla, painonpudotuksella tai muilla toimenpiteillä. Myös valmentajille kuuluu työrauha ja heidän

tekemisiään pitää arvostaa siinä kuin painijoidenkin saavutuksia. Näitä sääntöjä voidaan tarvittaessa

muuttaa painijaoston enemmistön päätöksellä.

SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN:

Mikäli jokin osapuolista ei kunnioita tai noudata yhteisiä pelisääntöjä, niin painijaostolla on mahdollisuus

kokoontuessaan päättää ko. henkilön oikeudesta osallistua seuran toimintaan. Seuran toiminnasta

erottaminen tehdään määräaikaisesti tai pysyvästi ja siitä tiedotetaan ao. henkilölle. Pysyvä erottaminen

seuran toiminnasta päätetään seuran johtokunnassa.


Poikkeukset UWW:n painisääntöihin koskien Suomessa järjestettäviä kilpailuja voi lukea täältä.